HUISREGELS VAN DE KAAP B.V.
Wij gaan er alles aan doen om er een fantastische dag van te maken. Het is voor ons wel van belang dat je daar ook aan meewerkt. Lees alstublieft onze huisregels goed door en communiceer ze aan jouw genodigden. Bij voorbaat dank namens de locals van De Kaap.

BELANGRIJKSTE REGELS UITGELICHT
• Aanstootgevende kleding (waaronder voetbalshirts) is niet toegestaan.
• Het bij je hebben, gebruik en handelen in drugs is verboden.
• Je dient nuchter deel te nemen aan onze activiteitenprogramma’s. Beschonken deelnemers worden geweigerd.
• Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
• Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme of hinderlijk gedrag.
• Aanwijzingen van het personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd.
• Indien onze huisregels worden overtreden mogen wij direct de toegang ontzeggen.

VOLG AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL OP
Wij doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht. Als je de huisregels overtreedt, kunnen wij je direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. In ons bedrijf hangen videocamera’s, en door ons te bezoeken stem je ermee in dat wij daar opnamen mee maken. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond. Vind je in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, lever je dat dan bij ons in. Gevonden voorwerpen brengen wij na uiterlijk twee weken naar de politie. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als je kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kun je daarvoor ons niet aansprakelijk stellen.

TOEGANGS-/ LEEFTIJDSCONTROLE IS MOGELIJK
Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kunnen wij je fouilleren. Ook mag men van je vragen dat je een detectiepoortje passeert. Daarnaast kunnen wij je in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van een portier zijn bindend.

GEEN WAPENS OF DRUGS
Je mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draag je toch een wapen, dan waarschuwen we de politie. Je mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. Je mag ze ook niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen je vragen mee te werken aan fouillering. Weiger je om je te laten fouilleren of word je betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN, GEEN AGRESSIE OF RACISME
Je mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

GEEN HINDERLIJK GEDRAG

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan. Je mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd. Ons bedrijf is rookvrij. Indien aanwezig mag je wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes, te herkennen aan Roken toegestaan logo. Indien je het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij je aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

KLEED JE CORRECT
Wij stellen eisen aan jouw kleding. Voldoe je niet aan die eisen (voetbalshirts zijn niet toegestaan!), dan kunnen wij je de toegang ontzeggen.

GEEN EIGEN CONSUMPTIES
Je mag consumpties alleen binnen het bedrijf of op ons terras gebruiken. Je mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buitenaf mee naar binnen nemen.

GLASWERK MOET BINNEN BLIJVEN
Je mag eigendommen van ons bedrijf niet mee naar buiten nemen met uitzondering van naar ons terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en al onze andere zaken. Als je beschadigingen veroorzaakt, draai je op voor reparatie of vernieuwing.

GEEN OVERLAST VOOR DE BUREN
Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij je geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

KLACHTEN
Heb je klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Overtreding van de huis- en gedragsregels.
Als je de huis- en gedragsregels overtreedt, mag je door onze medewerkers meteen worden verwijderd zonder restitutie van deelnemersgelden. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Scroll up Button